Chủ nhật,  29/01/2023

Những chuyển biến tích cực trong phong trào xây dựng gia đình văn hoá ở huyện Lộc Bình

LSO - Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVH), trong 5 năm (từ 2007-2012), phong trào xây dựng gia đình văn hóa (XDGĐVH)  trên địa bàn huyện Lộc Bình luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Hàng năm, việc đăng ký XDGĐVH được huyện chỉ đạo triển khai rộng khắp từ xã đến các thôn, bản và hộ gia đình. Phong trào đã có chuyển biến tích cực và thu được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt của đời sống xã hội. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể và cá nhân hộ gia đình tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng làng văn hoá, nếp sống văn hoá.

LSO – Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVH), trong 5 năm (từ 2007-2012), phong trào xây dựng gia đình văn hóa (XDGĐVH)  trên địa bàn huyện Lộc Bình luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. Hàng năm, việc đăng ký XDGĐVH được huyện chỉ đạo triển khai rộng khắp từ xã đến các thôn, bản và hộ gia đình. Phong trào đã có chuyển biến tích cực và thu được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt của đời sống xã hội. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình tập thể và cá nhân hộ gia đình tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng làng văn hoá, nếp sống văn hoá.

               

                    Nhân dân xã Hữu Khánh làm đường giao thông nông thôn
      
Lộc Bình là một huyện biên giới, cơ sở hạ tầng của huyện còn thiếu, giao thông đi lại chưa được đầu tư đồng bộ. Nền kinh tế của huyện chủ yếu là thuần nông, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng các thủ tục lạc hậu. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo cuộc vận động TDĐKXDĐSVH tỉnh, từ năm 2007 trở lại đây, Ban chỉ đạo của huyện không ngừng được kiện toàn và làm tốt công tác phối kết hợp triển khai phong trào XDGĐVH. Công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của cuộc vận động được tiến hành lồng ghép đồng thời cùng nội dung phong trào TDĐKXDĐSVH. Trong 5 năm qua, huyện đã tuyên truyền trên 130 buổi thông tin lưu động, biểu diễn văn nghệ quần chúng và chuyên nghiệp trên 100 buổi, phục vụ trên 1650 lượt nhân dân. Triển khai nội dung thi đua, hàng năm, Ban chỉ đạo các cấp triển khai đến từng thôn, bản, khu phố và các hộ gia đình và tiến hành đăng ký các tiêu chuẩn GĐVH theo quy định. Theo đó, Ban vận động TDĐKXDĐSVH các thôn, bản và khu phố tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả thi đua tại các cuộc họp, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể và các buổi sinh hoạt nhà văn hoá cấp cơ sở. Từ cách làm đồng bộ, kết hợp những giải pháp cụ thể, nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua; nhờ đó phong trào đã lan toả sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế – xã hội trên địa bàn.  Có thể thấy rằng phong trào thi đua thực hiện XDGĐVH trong giai đoạn 2007 đến nay đã có bước chuyển mạnh mẽ, hiện nay 100% thôn, bản và khu phố xây dựng được quy ước và hương ước. Các phong trào do MTTQ và Ban chỉ đạo đề ra được triển khai rộng trong khu dân cư như: phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào tương thân, tương ái; phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường; phong trào hiếu học; phong trào xây dựng gia đình chuẩn mực; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… Thông qua các phong trào phát động, đã khích lệ tình đoàn kết trong cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, chấp hành các quy định của pháp luật. Đặc biệt qua các phong trào đã xuất hiện nhiều gương gia đình đi đầu phát triển kinh tế như: gia đình ông Ma Văn Thó, thôn Nà Tấng, xã Hữu Lân; gia đình bà Lý Thị Kiều xã Yên Khoái; gia đình ông Hoàng Văn Chàng, xã Tú Mịch… Nhiều gương gia đình điển hình khác trong việc hiến đất làm nhà văn hoá, đường giao thông, trường học, tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, gia đình mẫu mực có nhiều thế hệ chung sống hạnh phúc…
   
Đánh giá về phong trào XDGĐVH, ông Hứa Hữu Hào – Trưởng phòng Văn hoá, Thông tin huyện Lộc Bình cho biết: Phong trào XDGĐVH trên địa bàn huyện trong nhiều năm qua đã xuất hiện hàng chục mô hình gia đình văn hoá tiêu biểu ở khắp các xã và thị trấn, thuộc các lĩnh vực, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đời sống văn hoá và và thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng. Phát huy những kết quả đạt được qua các phong trào, trong 7 tháng đầu năm 2013, Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH của huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể tiến hành chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai công tác đăng ký thi đua thực hiện hộ gia đình văn hoá, thôn bản, khu phố văn hoá, gắn với thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia  về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện.  Với những nỗ lực đó, trong giai đoạn 2007-2012, huyện Lộc Bình đã được các bộ, ngành trung ương tặng 15 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 70 Bằng khen, nhiều cơ quan, đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc. Phong trào TDĐKXDĐSVH có sự chuyển biến rõ nét; hàng năm, có trên 50% gia đình; 20% thôn bản, khu phố; trên 80% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá. Tổng kết phong trào XDGĐVH giai đoạn 5 năm (2007-2012), toàn huyện có 33 hộ gia đình được UBND huyện tặng giấy khen và 28 hộ gia đình được UBND tỉnh tặng bằng khen trên các lĩnh vực; 1 hộ gia đình đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen về thành tích  xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
       
Những kết quả trên đã góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho mỗi gia đình và xã hội. Trong thời gian tới, huyện Lộc Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào GĐVH theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc” và Chỉ thị 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2011-2015.
          

Bài, ảnh: Phan Cầu