Thứ bảy,  25/03/2023

Lương cán bộ, viên chức kho bạc không vượt quá 1,8 lần so với cán bộ, viên chức bình thường

Ngày 19/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 54/QĐ-TTg ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước.

Ngày 19/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 54/QĐ-TTg ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ trung ương cho tới các địa phương; các đơn vị sự nghiệp thuộc KBNN thực hiện tốt các chức năng: Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính và các quỹ khác của Nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; tổng kế toán Nhà nước; huy động vốn cho ngân sách nhà nước; quản lý tài sản quốc gia quý hiếm. Bên cạnh đó, hệ thống KBNN cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ, tăng cường năng lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của Nhà nước… 

 

 Lương cán bộ, viên chức KBNN không vượt quá 1,8 lần
so với cán bộ, viên chức bình thường.      Ảnh: MP

Biên chế và lao động của hệ thống KBNN từ năm 2014 ổn định theo chỉ tiêu biên chế và lao động đã được cấp thẩm quyền giao đến ngày 31/5/2013. Trường hợp Thủ tướng giao thêm nhiệm vụ mới hoặc Nhà nước có quyết định chia tách địa giới hành chính, phải thành lập bổ sung KBNN cấp tỉnh, huyện, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung biên chế cho KBNN.

Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của KBNN được lấy từ ngân sách nhà nước; từ nguồn thu hoạt động nghiệp vụ của KBNN và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Nội dung chi bao gồm: chi thanh toán cá nhân, quản lý hành chính, hoạt động nghiệp vụ, chi tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công tác, chi hỗ trợ công tác điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ công chức trong hệ thống…; chi đầu tư phát triển, hiện đại hóa KBNN. Cơ cấu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, hiện đại hóa KBNN phải đảm bảo chi thường xuyên tối đa không quá 70% dự toán được giao.

Mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ công chức toàn hệ thống KBNN không vượt quá 1,8 lần và chi bổ sung thu nhập từ kinh phí tăng thu tiết kiệm chi không vượt quá 0,2 lần so với mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do nhà nước quy định; tiền lương tăng thêm và bổ sung thu nhập không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.

Hàng năm, số kinh phí tiết kiệm được từ chi thường xuyên theo quy định và chênh lệch kết quả thu hoạt động nghiệp vụ của KBNN so với dự toán được trích tối thiểu 25% để lập Quỹ Phát triển hoạt động ngành; trích Quỹ dự phòng ổn định thu nhập; trích cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập thực tế thực hiện trong năm…. và bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức bình quân toàn hệ thống KBNN tối đa 0,2 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014. Kinh phí hoạt động năm 2013 giao cho KBNN (bao gồm cả các quỹ) còn dư chưa sử dụng, được chuyển sang năm 2014 tiếp tục sử dụng theo nội dung quy định tại Quyết định này.

Theo Dangcongsan.vn