Thứ sáu,  31/03/2023

Văn Quan: Chuyển biến trong kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

LSO-Những năm qua, để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), cùng với việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, UBND huyện Văn Quan luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL nhằm đảm bảo cho các VBQPPL được ban hành đúng thủ tục, trình tự, thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

LSO-Những năm qua, để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), cùng với việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, UBND huyện Văn Quan luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL nhằm đảm bảo cho các VBQPPL được ban hành đúng thủ tục, trình tự, thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

Cán bộ tư pháp huyện Văn Quan kiểm tra, rà soát văn bản QPPL  

Từ năm 2009 trở về trước, công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL trên địa bàn huyện Văn Quan thực hiện chưa đầy đủ và chưa thường xuyên. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, gửi văn bản đến cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản…chưa được coi trọng và quan tâm thực hiện theo quy định. Vì vậy, chất lượng VBQPPL rất thấp. Trước thực tế trên, từ năm 2010 đến nay, để nâng cao chất lượng VBQPPL, UBND huyện Văn Quan đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra và xử lý VBQPPL. Trung bình mỗi năm, UBND huyện đều cấp 20 triệu đồng cho công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL. Trong các năm 2010, 2013, UBND huyện đã phối hợp với Sở Tư pháp mở các lớp tập huấn về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL cho lãnh đạo HĐND, UBND, các cơ quan, ban, ngành của huyện, lãnh đạo HĐND, UBND, cán bộ tư pháp – hộ tịch 100% xã, thị trấn trên địa bàn. Qua đó, nhận thức và hành động về công tác này của đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã đã dần được nâng cao. Hàng năm, UBND huyện đều ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL làm cơ sở, định hướng và xây dựng các chương trình, nội dung công tác kiểm tra, xử lý VBQPPL. Trên cơ sở đó, UBND các xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Thông qua công tác tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền mà các sai sót, hạn chế đã dần được khắc phục. Công tác kiểm tra VBQPPL đã đi vào nề nếp, đúng quy định và có hiệu quả tích cực. Vì vậy, chất lượng ban hành VBQPPL từng bước đáp ứng được yêu cầu đề ra, phù hợp với quy định của pháp luật và các văn bản cấp trên. Kết quả, từ năm 2011 đến nay, hầu hết các VBQPPL do HĐND, UBND huyện ban hành cơ bản đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2011 đến nay, thông qua văn bản thông báo về công tác kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền của Sở Tư pháp đối với các huyện, thành phố cho thấy huyện Văn Quan thực hiện khá tốt công tác này.

Ông Hoàng Văn Hảo, Phó Phòng Tư pháp huyện cho biết: Qua kiểm tra theo thẩm quyền 165 VBQPPL do HĐND, UBND các xã, thị trấn gửi đến Phòng Tư pháp huyện cho thấy: mức độ sai phạm đã giảm, năm 2011 có gần 40 văn bản, năm 2012 giảm xuống còn gần 30 văn bản, 9 tháng đầu năm 2013 chỉ còn trên 10 văn bản có dấu hiệu chưa phù hợp với các quy định của pháp luật. Phòng Tư pháp huyện đã thông báo cho các đơn vị ban hành VBQPPL xem xét xử lý, rút kinh nghiệm. Các VBQPPL có dấu hiệu vi phạm thường là các nghị quyết do HĐND xã ban hành. Nội dung sai phạm chủ yếu là các văn bản về dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước, liên quan đến lĩnh vực nông thôn mới, về công tác giám sát của HĐND, liên quan đến việc đóng góp các loại quỹ. Sau khi kiểm tra phát hiện sai phạm, Phòng Tư pháp đã đề nghị cơ quan ban hành xem xét, rút kinh nghiệm. Nhìn chung, các đơn vị có VBQPPL bị thông báo sai phạm đã thực hiện xử lý theo đúng quy định, thay thế, sửa đổi, bổ sung bằng các văn bản có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật. Cùng với đó, hàng năm, Phòng Tư pháp đều tiến hành kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp về công tác ban hành VBQPPL được từ 8-10 xã. Trong đó, ưu tiên kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp các xã có cán bộ mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, UBND huyện Văn Quan tiếp tục phối hợp với ngành chức năng của tỉnh tập huấn về công tác ban hành, rà soát, kiểm tra, xử lý VBQPPL. Đồng thời, thường xuyên rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện những văn bản có dấu hiệu vi phạm để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời…nhằm không ngừng nâng cao chất lượng ban hành VBQPPL trên địa bàn.

NÔNG MINH THẢO