Thứ ba,  05/07/2022

Sửa đổi quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định số 153/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. Theo đó, hạ sỹ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí cũng là đối tượng áp dụng của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị định số 153/2013/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân. Theo đó, hạ sỹ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí cũng là đối tượng áp dụng của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

Về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, Nghị định số 153/2013/NĐ-CP quy định trong thời gian bảo lưu, nếu tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội thì được cộng tiếp thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và thời gian đóng bảo hiểm tự nguyện và được giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định đối với từng đối tượng tại thời điểm giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP theo hướng quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các ngành nghề không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu không có phụ cấp thâm niên nghề thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại thời điểm nghỉ hưu, cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề (nếu đã được hưởng) tính theo thời gian phục vụ tại ngũ của mức lương sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân hoặc phụ cấp thâm niên nghề tính theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu tại thời điểm liền kề trước khi chuyển ngành, được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các ngành nghề được hưởng phụ cấp thâm niên nghề và trong tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm căn cứ tính lương hưu đã có phụ cấp thâm niên nghề thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu thực hiện theo quy định tại các Khoản 1,2,3,4 Điều 34, Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

Trường hợp quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành rồi nghỉ hưu, mà khi nghỉ hưu có mức lương hưu tính theo các quy định trên thấp hơn mức lương hưu tính theo mức lương bình quân của quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức bình quân tiền lương tháng tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương theo quy định tại thời điểm nghỉ hưu để làm cơ sở tính lương hưu.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2013.

Theo Dangcongsan.vn