Thứ bảy,  24/02/2024

Từ ngày 1/1/2014, lương tối thiểu theo vùng sẽ tăng tối đa 350.000 đồng/tháng

Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Ngày 14/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2013/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo đó, quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau: mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I; 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với vùng II; 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với vùng III; 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng từ 250.000 – 350.000 đồng/tháng. 

 

 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: vtc.vn


Theo Nghị định, mức lương tối thiểu vùng quy định như trên là cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương, bảo đảm mức tiền lương tính theo tháng trả cho người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Mức lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng vừa mới được ban hành, doanh nghiệp xác định, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp và mức lương ghi trong hợp đồng lao động của người lao động cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp thỏa thuận, trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2014. Nghị định này thay thế Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, ngày 04/12/2012 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Theo Dangcongsan.vn