Thứ sáu,  20/05/2022

Đóng góp ý kiến vào dự thảo quyết định phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

– Sáng nay (9/7), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội thảo phản biện xã hội dự thảo Quyết định của UBND tỉnh “Về việc phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện HĐND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh; các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh, ủy ban MTTQ huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn và một số cơ quan, tổ chức liên quan.


Đại biểu nêu ý kiến phản biện tại hội thảo

Dự thảo quyết định nêu trên gồm 6 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện…

Trong đó, Sở TN&MT có trách nhiệm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định tại khoản 1, Điều 3 của Quyết định; hướng dẫn phòng TN&MT cấp huyện thực hiện nhiệm vụ thu phí; phòng TN&MT cấp huyện có trách nhiệm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 3 của quyết định. Ngoài ra, cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, quyết toán việc thu, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của cơ quan TN&MT trên địa bàn theo phân cấp quản lý; Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan TN&MT mở tài khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp”, định kỳ đối chiếu số phí thu được và thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền…


Đại diện ban chuyên môn của HĐND tỉnh nêu ý kiến phản biện tại hội thảo

Hội thảo đã nhận được 10 ý kiến phản biện trực tiếp và 3 ý kiến gửi đến bằng văn bản, tập trung vào các nội dung: sự cần thiết ban hành quyết định về việc phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh; sự phù hợp của quyết định với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, tính khoa học, tính khả thi và nhiều nội dung khác liên quan đến tình hình thực tiễn…

Về nội dung, nhiều ý kiến cho rằng cần có đánh giá quy định trước đây về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, trước khi ban hành quyết định mới.

Đồng thời, đơn vị tham mưu cần xem xét điều chỉnh tiêu đề quyết định, lược bỏ một số từ không cần thiết, chỉnh sửa lỗi chính tả; bố cục trình bày của dự thảo cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, các điều khoản trong quyết định cần nêu rõ nghĩa hơn và lưu ý về cơ sở pháp lý liên quan…

Sau khi nghe các ý kiến, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh đã giải trình, làm rõ các nội dung mà đại biểu quan tâm, đồng thời tiếp thu những góp ý để hoàn thiện dự thảo quyết định và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trong thời gian tới.

Theo tờ trình của Sở TN&MT tỉnh, việc Ban hành Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn nhằm thay thế Quyết định số 1978/QĐ-UBND, ngày 12/12/2013 của UBND tỉnh. Qua đó, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện chính sách, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần giải quyết những vấn đề bất cập, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.
HOÀNG HUẤN