Thứ hai,  21/06/2021

Lai Châu: Giảm cháy rừng rõ rệt nhờ dịch vụ môi trường rừng

Ngày 28/7, tỉnh Lai Châu đã sơ kết ba năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lai Châu nhận định việc triển khai thực hiện chính sách này đã góp phần làm giảm rõ rệt số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại do cháy.

Cụ thể, như năm 2013 giảm 15 vụ cháy rừng so với năm 2011. Năm 2012, có gần 650 ha rừng và cây trồng chưa thành rừng bị thiệt hại do cháy nhưng năm 2013, con số này chỉ còn gần 360 ha.

Bên cạnh đó, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Lai Châu còn góp phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững, làm tăng khả năng phòng hộ của rừng, điều hòa khí hậu, giữ và cung cấp nước cho các nhà máy thủy điện cũng như sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Độ che phủ rừng ở tỉnh Lai Châu qua đó tăng từ 41,6% năm 2011 lên 43,82% năm 2013, chất lượng rừng ngày một nâng lên. Các vụ vi phạm Luật Bảo vệ rừng và Phát triển rừng, tình trạng đốt phá rừng để làm nương rẫy đã giảm đáng kể. Công tác tuần tra bảo vệ rừng đã được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt ở cấp xã, bản đã sử dụng số tiền chi phí quản lý chung để chi cho tổ đội xung kích tuần tra rừng, phát dọn thực bì và làm đường băng trắng cản lửa.

Sau ba năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tỉnh Lai Châu đã xác định đây là một trong những nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần quan trọng trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm. Thu nhập của các chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng đã tăng lên đáng kể. Đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Thu nhập bình quân của các hộ nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2012 là hơn 2,1 triệu đồng, năm 2013 là hơn 2,3 triệu đồng. Con số này của năm 2014, ước đạt hơn 3,2 triệu đồng. Đặc biệt năm 2013, hộ có thu nhập cao nhất từ nguồn này ở xã Hua Bum, huyện biên giới Nậm Nhùn là 47,5 triệu đồng. Riêng huyện biên giới Mường Tè, mức thu nhập bình quân của các hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng là 16,4 triệu đồng.

Về công tác tổ chức, cơ chế quản lý, triển khai thực hiện, tỉnh Lai Châu đã thành lập, từng bước kiện toàn và vận hành hoạt động có hiệu quả hệ thống tổ chức quản lý, chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến huyện. Tỉnh Lai Châu đã ban hành được điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng; phê duyệt được đề án thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn; hằng năm phê duyệt kịp thời kế hoạch thu, chi. Tỉnh Lai Châu cũng đã rà soát, xác định được diện tích rừng tại các lưu vực để chi trả cho các chủ rừng và đối tượng nhận khoán trên địa bàn toàn tỉnh…

Tuy nhiên, tỉnh Lai Châu trong quá trình triển khai chính sách này còn bộc lộ một số hạn chế như, tổ chức bộ máy được kiện toàn song còn chồng chéo. Việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn của các sở, ban ngành còn chậm, chưa sát thực tế và chưa kịp thời. Việc tổ chức hợp đồng khoán bảo vệ rừng còn lúng túng, chưa xác định được phương án khoán có hiệu quả. Hợp đồng khoán mới triển khai trên văn bản chưa tổ chức ban giao cụ thể ngoài thực địa nên còn xảy ra tình trạng tranh chấp… Vẫn còn hiện tượng người dân được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng nhưng không biết trách nhiệm đối với công tác bảo vệ rừng và không rõ nguồn tiền này từ đâu.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lai Châu đề xuất, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về quy chế quản lý thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn, thay thế Quyết định số 632 ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh vì trong quá trình triển khai thực hiện còn bộ lộ nhiều điểm chưa phù hợp, một số nội dung chưa có.

Bên cạnh đó củng cố, kiện toàn đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Đồng thời thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đảm bảo đúng quy định…

Theo Dangcongsan.vn