Thứ ba,  05/07/2022

Tăng cường quản lý lao động, tiền lương của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội vừa có Công văn số 3556/LĐTBXH-LĐTL gửi Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước yêu cầu tăng cường quản lý lao động, tiền lương của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

 

 

 Tăng cường rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy chế tuyển dụng,
sử dụng lao động (Ảnh minh hoạ: Trung Anh)

Công văn nhấn mạnh, trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước phù hợp với từng giai đoạn sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý đồng thời bảo đảm quyền chủ động của doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, vẫn có Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chưa thực hiện đúng quy định của Nhà nước về quản lý lao động, tiền lương, tuyển dụng lao động không theo kế hoạch và phương án đã được phê duyệt, tuyển dụng vượt quá nhu cầu sử dụng hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn công việc, không công khai, minh bạch trong việc tuyển dụng lao động….

Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thuộc phạm vi quản lý rà soát lại định mức lao động; đánh giá các quy chế, việc tuyển dụng, sử dụng lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng… Bên cạnh đó, quy định rõ thẩm quyền, chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động. Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty chỉ được tuyển dụng lao động theo đúng số lượng, chất lượng theo kế hoạch được phê duyệt, trường hợp do yêu cầu công việc phải tuyển dụng thêm ngoài kế hoạch thì phải có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu.

Đôn đốc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng của người lao động, của viên chức quản lý, trên cơ sở đó phân phối tiền lương, tiền thưởng cho người lao động và viên chức quản lý theo đúng quy định. Đồng thời, rà soát lại các quy định của đơn vị về tuyển dụng, sử dụng lao động; tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng, sử dụng lao động. Tổng hợp, đánh giá tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng năm 2013 và năm 2014 trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trước ngày 25/11/2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chỉ đạo Tổng Giám đốc, Giám đốc rà soát hệ thống định mức lao động làm căn cứ xây dựng kế hoạch lao động, tuyển dụng và sử dụng lao động theo đúng kế hoạch được duyệt. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động, quy chế trả lương, thưởng của đơn vị. Đồng thời báo cáo tình hình sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng năm 2013, kế hoạch năm 2014 và thực hiện 9 tháng đầu năm ở công ty mẹ và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước làm chủ sở hữu.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Kiểm soát viên công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước rà soát, kiểm tra các quy chế, quy trình tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng của đơn vị và báo cáo chủ sở hữu. Trường hợp phát hiện nội dung các quy chế, quy trình tuyển dụng, sử dụng lao động, xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng và phân phối tiền lương, tiền thưởng không đúng quy định hoặc không phù hợp thì đề nghị Hội đồng thành viên chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh, đồng thời báo cáo chủ sở hữu kịp thời xử lý.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với chủ sở hữu kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thực hiện chính sách tiền lương đồng thời tổng hợp tình hình tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương của các doanh nghiệp nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có hình thức khen thưởng phù hợp đối với doanh nghiệp thực hiện tốt quy định về tuyển dụng, sử dụng lao động, thực hiện chính sách tiền lương đồng thời nhắc nhở, phê bình hoặc có các hình thức kỷ luật khác phù hợp để xử lý các doanh nghiệp sử dụng không nghiêm các quy định về quản lý lao động, tuyển dụng, sử dụng lao động không đúng với kế hoạch được duyệt, chất lượng lao động không đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng không đúng quy định của Nhà nước.

Theo Dangcongsan.vn