Thứ hai,  25/10/2021

Phản biện dự thảo các quyết định của UBND tỉnh

– Sáng nay (6/9), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh tổ chức hội thảo phản biện xã hội dự thảo các quyết định của UBND tỉnh. 

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng chuyên môn; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh, các hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh và một số chuyên gia trong lĩnh vực liên quan; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đình Lập và thành phố Lạng Sơn.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội thảo và nêu ý kiến phản biện

Dự thảo các quyết định của UBND tỉnh được đưa ra phản biện gồm: Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định ban hành giá cung cấp dịch vụ công giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, Quyết định ban hành Quy chế gồm 3 chương, 9 điều quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện và các quy định cụ thể; Quyết định ban hành giá gồm 5 điều và 2 phụ lục nêu bảng giá cung cấp dịch vụ công áp dụng đối với tổ chức và bảng giá cung cấp dịch vụ công áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân.


Đại biểu nêu ý kiến phản biện tại hội thảo

Các ý kiến đều bày tỏ đồng tình với sự cần thiết ban hành các quyết định, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, có tính kế thừa các quy định mà UBND tỉnh đã ban hành trước đây.

Đồng thời, các đại biểu đóng góp ý kiến vào tính đúng đắn, tính khoa học, tính khả thi, tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các quyết định; việc đảm bảo tính hài hòa lợi ích của Nhà nước, Nhân dân, tổ chức và những nội dung khác có liên quan tới tình hình thực tiễn.


Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giải trình, tiếp thu các ý kiến tại hội thảo phản biện xã hội

Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo các quyết định đã giải trình, làm rõ các nội dung mà đại biểu phản biện, đồng thời tiếp thu các ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện văn bản trong thời gian tới.

HOÀNG HUẤN