Thứ tư,  12/05/2021

Lấy ý kiến bộ tiêu chí quốc gia về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng 29-1, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Ban Chỉ đạo T.Ư phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), tổ chức hội thảo Bộ tiêu chí quốc gia về thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” và đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đại diện các sở, ngành liên quan của 32 tỉnh, TP khu vực phía nam tham dự.
 
  
Buôn làng vào hội.

 Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nội dung của ba phần, gồm 50 tiêu chí về xây dựng gia đình, làng văn hóa; cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; đánh giá kết quả hoạt động của ban chỉ đạo phong trào; địa phương đạt chuẩn phong trào TDĐKXDĐSVH… Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi một số tiêu chí phù hợp hơn với thực tiễn, hạn chế những khái niệm định tính, tiêu chí nặng về vật chất và mối tương quan giữa bộ tiêu chí này với tiêu chí 16 trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Cùng ngày, các đại biểu đã thảo luận, góp ý đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, xoay quanh chủ đề “truyền thông và văn hóa”, tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin, quảng bá văn hóa cơ sở, định hướng dư luận xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH các địa phương và cả nước.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh, hướng tới mỗi người dân phải trở thành một chiến sĩ truyền thông trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Các ý kiến góp Bộ tiêu chí quốc gia về thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” và đề án “Truyền thông về phát triển văn hóa cơ sở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, được Ban thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư phong trào “TDĐKXDĐSVH” tiếp thu, chỉnh sửa trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo Nhandan.vn