Thứ tư,  14/04/2021

Thông báo kết luận của UBND tỉnh về tình hình quản lý, hoạt động chợ Đồng Đăng (số 304 /TB-UBND ngày 29/12/2015)

Kết luận của UBND tỉnh về tình hình quản lý, hoạt động chợ Đồng Đăng

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH LẠNG SƠN

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  304  /TB-UBND     
 

Lạng Sơn, ngày  29  tháng 12 năm 2015 

 

 

                                                  THÔNG BÁO

Kết luận của UBND tỉnh về tình hình quản lý, hoạt động chợ Đồng Đăng

Ngày 29/12/2015, UBND tỉnh đã tổ chức họp xem xét tình hình quản lý, hoạt động chợ Đồng Đăng. Tham dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các Sở, ngành: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện và các phòng, ban liên quan của huyện Cao Lộc và thị trấn Đồng Đăng; Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng (chủ đầu tư Dự án Trung tâm thương mại Đồng Đăng – Lạng Sơn).

Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc báo cáo tình hình quản lý, hoạt động chợ Đồng Đăng; ý kiến của Chủ đầu tư dự án và các cơ quan liên quan, UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Đồng Đăng và chuyển đổi khu đất chợ Đồng Đăng hiện tại để xây dựng công viên cây xanh là phù hợp quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng, phù hợp quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, từng bước thực hiện Đề án đề nghị công nhận thị trấn Đồng Đăng mở rộng, huyện Cao Lộc đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và Đề án thành lập thị xã Đồng Đăng đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, là một bước chỉnh trang đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ thương nhân kinh doanh trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, bảo đảm an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Cấp uỷ, chính quyền các cấp đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng đã khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xây dựng công trình Trung tâm thương mại Đồng Đăng theo chủ trương xã hội hoá đầu tư xây dựng và quản lý kinh doanh chợ của Nhà nước.

2. Chính quyền các cấp luôn quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và nhân dân. Mọi phát sinh tranh chấp về lợi ích giữa doanh nghiệp và nhân dân phải được xử lý công bằng, thoả đáng, hài hoà, theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trong những năm qua, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của huyện Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các cấp chính quyền của huyện Cao Lộc và Chủ đầu tư chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương di dời chợ, chuyển đến địa điểm kinh doanh mới; chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục về chuyển giao mô hình quản lý chợ và tiếp nhận bàn giao chợ hiện tại theo các quyết định của UBND tỉnh và theo các quy định của Nhà nước về quản lý, kinh doanh chợ. Khi các hộ thương nhân kiến nghị, khiếu nại đã không kịp thời xử lý theo đúng quy định, dẫn đến công dân bức xúc, khiếu nại gay gắt. Trách nhiệm này thuộc về UBND huyện Cao Lộc, UBND thị trấn Đồng Đăng và các Sở, ngành liên quan đã không kiểm tra, hướng dẫn kịp thời Chủ đầu tư thực hiện quy trình chuyển đổi theo quy định và lúng túng trong việc  giải quyết kiến nghị, khiếu nại của công dân.

4. Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc, UBND thị trấn Đồng Đăng, các cơ quan chức năng và Chủ đầu tư cần khẩn trương thực hiện ngay các công việc sau:

a) Hoàn thành thủ tục: bàn giao, tiếp nhận tài sản của Ban Quản lý chợ Đồng Đăng; hoàn thành thủ tục nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công công trình, tổ chức thẩm định đủ điều kiện mới đưa vào sử dụng; hoàn thành các thủ tục: xây dựng, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Nội quy chợ, Phương án bố trí, kinh doanh các ngành hàng, đơn giá thuê quầy hàng… Xây dựng các chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê quầy; ưu đãi về thuế; hỗ trợ di chuyển… Chỉ sau khi hoàn thành các thủ tục nêu trên theo đúng quy định thì các cơ quan chức năng và doanh nghiệp mới được di dời chợ hiện tại và tổ chức khai thác, kinh doanh chợ mới.

b) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ chủ trương di dời đến chợ mới, đặc biệt là sau khi đã hoàn thành các thủ tục nêu trên để có cơ sở để giải thích, trả lời mọi kiến nghị, thắc mắc của nhân dân.

5. Giao UBND huyện Cao Lộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức tuyên truyền, giải thích, đối thoại cho các hộ kinh doanh nắm rõ chủ trương của lãnh đạo tỉnh; chỉ đạo, giám sát Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Đồng Đăng thực hiện công tác quản lý chợ Đồng Đăng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện phục vụ kinh doanh và an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

 

    TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hữu Chiến

 

Theo langson.gov.vn