Thứ bảy,  10/04/2021

Năm 2016, tập trung xử lý tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi

Theo Thanh tra Bộ NN và PTNT, qua kiểm tra tại các lò mổ phát hiện thấy, tỷ lệ tồn dư chất cấm có trường hợp vượt 431 lần, tức là vừa cho gia súc ăn chất cấm đã đưa ngay vào giết mổ. Bộ đã kịp thời đưa ra danh sách các loại phẩm mầu chỉ được phép sử dụng trong công nghiệp, không được sử dụng trong chăn nuôi, thực phẩm. Năm 2016, công tác thanh tra chuyên ngành sẽ tập trung vào lĩnh vực, hoạt động mà thanh tra chuyên ngành của các tổng cục, cục triển khai không hiệu quả. Tập trung kiểm tra chất cấm trong thủy sản, kháng sinh cấm, chất cải tạo môi trường cấm để nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước.

* Năm 2015, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã đào tạo, tập huấn cho hơn 12 nghìn cán bộ khuyến nông, chủ trì 24 dự án xây dựng mô hình trình diễn với sự tham gia của hơn 16 nghìn hộ dân. Giai đoạn 2016 – 2020, trung tâm xác định tập trung chủ yếu vào việc nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Nâng cao năng lực hệ thống khuyến nông nhà nước, hoàn thiện cơ chế chính sách về khuyến nông…

Theo Nhandan