Thứ hai,  10/05/2021

Lạng Sơn: Triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND

LSO- Ngày 26/1/2016, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương  và Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (ĐBQH và HĐND). Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, lực lượng vũ trang...  trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu dự hội nghị đã được nghe ông Đỗ Xuân Lâm, Q.Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp Luật, Bộ Tư pháp trao đổi, hướng dẫn về Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND. Theo đó, Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016. Luật gồm 8 chương, 143 điều, quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Còn Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2015. Luật gồm 10 chương, 98 điều quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh:trong năm 2016, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung và điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các sở, ngành, các huyện và thành phố tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, đề xuất, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của tỉnh, bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất; Tổ chức xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Cùng đó, huy động  cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

TRÍ DŨNG