Thứ sáu,  14/05/2021

Hội Văn học Nghệ thuật tổng kết công tác Hội năm 2015

LSO-Ngày 29/1/2016, Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tổng kết công tác Hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Báo cáo đánh giá: Năm 2015 Hội văn học Nghệ thuật tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội. Năm 2015, Hội VHNT đã thu nhận 86 tác phẩn văn xuôi của 10 tác giả tham gia cuộc vận động “sáng tác đặt lời mới theo làn điệu dân ca các dân tộc Lạng Sơn”; 108 tác phẩm ảnh của 28 hội viên… và 107 phác thảo tranh, ảnh tranh của 11 tác giả sau trại sáng tác. Các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật và văn xuôi được thể hiện phong phú về đề tài, đa dạng về chất liệu, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Nhân dịp này, Hội VHNT tỉnh đã công bố Quyết định kết nạp 8 hội viên, (nâng tổng số  tham gia các chi hội lên hơn 245 hội viên) và trao Kỷ niệm chương cho 7 hội viên.

Năm 2016, Hội VHNT Lạng Sơn xác định phương hướng hoạt động với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên mọi lĩnh vực, loại hình. Động viên văn nghệ sỹ bám sát hiện thực cuộc sống, đường lối văn hóa nghệ thuật của Đảng để sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước.

M.V.H