Thứ ba,  16/08/2022

Đến năm 2025, khoảng 50% nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, hơn 70% diện tích đô thị có hệ thống thoát nước đô thị; các tuyến đường chính trong đô thị, khu dân cư có hệ thống thoát nước mưa. Đến năm 2025, khoảng 50% lượng nước thải tại các đô thị loại II trở lên và 20% ở các đô thị từ loại V trở lên được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường; phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước đô thị đạt hơn 80%. Đến 2050, các đô thị được xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống thoát nước; xóa bỏ tình trạng ngập úng tại các đô thị và toàn bộ nước thải được xử lý bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật.

Theo Nhandan