Thứ năm,  02/02/2023

Thủ tướng phê duyệt chương trình giảm nghèo bền vững 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016, về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. 

Mục tiêu tổng quát của chương trình là thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra. 

Quyết định cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân từ 1-1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3-4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020… 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và Cơ quan quản lý Chương trình là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội./. 

Theo VietnamPlus