Thứ tư,  07/06/2023

Kiên quyết thu hồi biển số 80 cấp cho các doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về việc xử lý xe ô-tô do doanh nghiệp biếu, tặng và thu hồi biển số xe 80 cấp cho doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, sử dụng xe ô-tô do doanh nghiệp biếu, tặng tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10-3-2017 và Công văn số 2718/VPCP-KTTH ngày 22-3-2017.

Bộ Công an tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kiên quyết thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-6 tới.

Theo Nhandan