Thứ tư,  28/09/2022

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 926/QÐ-TTg phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu chung của Chương trình là bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân.

Chương trình phấn đấu đến hết năm 2025, cả nước có 99% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 50% số xã đạt chỉ tiêu 19.2 của tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững; có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chỉ tiêu 9.4 của tiêu chí số 9 về hệ thống chính trị-an ninh trật tự-hành chính công trong Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới…

Chương trình đề ra những nhiệm vụ, giải pháp gồm: Hoàn thiện các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thực hiện Chương trình, rà soát, nghiên cứu và ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chí về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị ở địa bàn nông thôn.

Theo Nhandan