Thứ hai,  24/01/2022

Siết chặt kỷ cương hành chính

LSO-“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” là chủ đề được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong năm 2018. Hưởng ứng nội dung này, các cấp, ngành trong tỉnh tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện. 
Công chức UBND xã Minh Sơn (Hữu Lũng) giải quyết
thủ tục hành chính cho người dân

Tuyên truyền mạnh

Ngay sau khi có Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 4/1/2018 của UBND tỉnh “Về việc tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, các cơ quan, đơn vị hành chính từ tỉnh đến cấp xã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng các quy định, chỉ đạo của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; quy chế văn hóa công sở; một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh KLKCHC trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính…

Ông Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ – cơ quan thường trực thực hiện Chỉ thị 02 cho biết: Việc tuyên truyền các nội dung liên quan đến chủ đề “Tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp” được các cấp, ngành thực hiện thường xuyên, liên tục. Tùy vào chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi cơ quan, đơn vị có cách tuyên truyền riêng. Qua đây, trên 90% số lượng CBCCVC, người lao động nắm được nội dung này và áp dụng vào thực thi nhiệm vụ.

Minh chứng cho việc này, trong những tháng đầu năm, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các trung tâm văn hóa – thể thao và truyền thông cấp huyện thường xuyên tuyên truyền hàng trăm tin, bài, phóng sự về chủ đề trên vào các chuyên trang, chuyên mục: “Đảng trong cuộc sống hôm nay”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cải cách hành chính”, “Thi đua yêu nước”…

Tích cực triển khai

Bằng việc làm cụ thể, từ đầu năm 2018 đến nay, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đều đã kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 02/CT-UBND và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện KLKCHC năm 2018. Qua đây, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm trong công tác. CBCCVC chấp hành nghiêm KLKCHC, văn hóa công sở, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao; không đùn đẩy, để quá hạn và bỏ sót nhiệm vụ và luôn tự giác, trách nhiệm cao trong công việc… Ông Lý Văn Lâm, Chủ tịch UBND huyện Tràng Định cho biết: Tràng Định có trên 2.000 CBCCVC từ cấp huyện đến cấp xã. Thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện nghiêm cấm CBCCVC có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, chậm trễ trong tiếp nhận và giải quyết công việc, thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp; phải đeo thẻ khi làm nhiệm vụ; không được phép sử dụng rượu bia trong giờ hành chính và các giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc…

Trường hợp CBCC Phòng Tài chính – Kế hoạch (TC-KH), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) là một ví dụ điển hình của chấp hành KLKCHC. Phòng có 3 CBCC nhưng đảm trách nhiều đầu việc. Ông Hà Quốc Doanh, Trưởng Phòng TC-KH, Sở TN&MT kể: Chúng tôi thường xuyên làm việc đến chiều tối hoặc cả vào ngày nghỉ để giải quyết xong công việc. Trong giờ hành chính, chúng tôi phát huy hết năng suất, hiệu quả lao động. Quý I/2018, 3 CBCC của phòng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để Chỉ thị 02/CT-UBND được thực hiện hiệu quả, các cấp, ngành đã gắn thực hiện với kiểm tra. Được biết, từ nay đến cuối năm, các đoàn công tác của UBND tỉnh, cấp huyện sẽ kiểm tra công vụ thực hiện KLKCHC và văn hóa công sở đạt tối thiểu 30% số cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Việc kiểm tra chủ yếu là đột xuất, không thông báo trước cho các đơn vị đến kiểm tra.

MINH ĐỨC