Thứ hai,  04/12/2023
Sở Tài nguyên và Môi trường:

Hiệu quả sau cải cách tổ chức bộ máy

LSO-Sau một năm sắp xếp lại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có bộ máy tổ chức (BMTC) tinh gọn; hiệu lực, hiệu quả công tác chuyên môn được nâng cao.


Công chức Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản (đơn vị sau sáp nhập),
Sở TN&MT trao đổi công việc chuyên môn

Trước năm 2018, cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT có 14 đầu mối trực thuộc gồm 8 phòng chuyên môn, 1 chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp. Nhận thấy cơ cấu này cồng kềnh; một số phòng, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ chồng chéo nên thực hiện chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về tinh gọn bộ máy hành chính, sở đã rà soát, lên phương án sắp xếp lại TCBM. Sau khi được UBND phê duyệt đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại TCBM, từ quý I/2018, sở đã sắp xếp, sáp nhập Phòng Khoáng sản với Phòng Tài nguyên nước thành Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản; sáp nhập Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám với Phòng Tài nguyên đất thành Phòng Quản lý đất đai; giải thể Phòng Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu, chuyển chức năng của phòng sang Chi cục Bảo vệ môi trường. Đối với đơn vị sự nghiệp, sở sáp nhập 3 trung tâm: Kỹ thuật TNMT, Quan trắc môi trường, Phát triển quỹ đất thành Trung tâm TN&MT. Bên cạnh đó, Phòng Hành chính – Tổng hợp với Phòng Dữ liệu và Lưu trữ của Trung tâm Công nghệ thông tin TN&MT cũng được sáp nhập thành một phòng.

Ông Hoàng Văn Toàn, Chánh Văn phòng Sở TN&MT cho biết: Sau khi cơ cấu lại TCBM, hiện nay, Sở TN&MT chỉ còn 9 đầu mối gồm 6 phòng, tổ chức hành chính và 3 đơn vị sự nghiệp, giảm 5 đầu mối trực thuộc sở, giảm 6 phòng thuộc các chi cục, trung tâm thuộc sở. Sau sáp nhập, giảm 2 vị trí trưởng phòng, 3 vị trí lãnh đạo đơn vị sự nghiệp và tinh giản được 4 biên chế.

Theo tính toán của Sở TN&MT, từ khi sắp xếp lại các đầu mối trực thuộc đến nay, sở tiết kiệm chi ngân sách được gần 1,7 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm do sáp nhập phòng, đơn vị được 100 triệu đồng, tiết kiệm do tinh giản biên chế gần 1,6 tỷ đồng. Qua sắp xếp TCBM còn góp phần củng cố, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động quản lý, điều hành của sở  Chứng minh ở chỗ: năm 2018, 100% phòng, đơn vị sau sáp nhập, tổ chức lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Để sắp xếp TCBM đạt hiệu quả, sở đã rà soát, tính toán kỹ lưỡng và đưa ra các phương án sắp xếp với phương châm không cắt giảm đầu mối một cách cơ học mà phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo tiêu chí cải tổ phải gắn với cải cách TCBM, cải cách hành chính. Với số đầu mối, cán bộ giảm sau sáp nhập, sở đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đồng thời quán triệt cán bộ thực hiện tốt kỷ luật kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Sau một năm thực hiện có thể khẳng định việc cải cách TCBM đã góp phần tinh gọn bộ máy, chống lãng phí mà chất lượng, hiệu quả công việc vẫn được đảm bảo.

Với kết quả này, Sở TN&MT là một trong những đơn vị có số lượng đầu mối được sắp xếp nhiều nhất trong tổng số 13 sở, ban, ngành tỉnh thực hiện từ năm 2018 đến nay. Thời gian tới, sở tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ các phòng, đơn vị để sắp xếp, tổ chức lại nhằm tiếp tục tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; giảm đầu mối; giảm chức danh lãnh đạo, quản lý và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ phù hợp với yêu cầu thực tế.

 MINH ĐỨC