Thứ năm,  13/05/2021

Chuyển biến trong minh bạch hóa thủ tục hành chính

(LSO) – Hai năm gần đây, công tác trình công bố thủ tục hành chính (TTHC) có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng và đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định.

Công bố TTHC là quy định bắt buộc trong hoạt động kiểm soát TTHC nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các quy định TTHC; tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết TTHC.

Nhận thức được tầm quan trọng này, từ năm 2018 đến nay, các sở,  ngành trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trình công bố TTHC. Trong năm 2018, 17 sở, ban, ngành của tỉnh đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 43 quyết định công bố danh mục 1.505 TTHC (1.177 TTHC cấp tỉnh, 245 TTHC cấp huyện, 83 TTHC cấp xã). Năm 2019, 15 sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 28 quyết định công bố danh mục 556 TTHC (473 TTHC cấp tỉnh, 72 TTHC cấp huyện, 11 TTHC cấp xã).

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra niêm yết công khai TTHC tại UBND xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Hai năm gần đây, các sở, ngành quan tâm, chủ động thực hiện rà soát, trình công bố TTHC. Hồ sơ trình công bố  đảm bảo các yêu cầu theo quy định, ít phải hoàn lại hồ sơ yêu cầu chỉnh sửa; dự thảo quyết định đúng theo mẫu, danh mục TTHC được sắp xếp lần lượt theo thứ tự thẩm quyền và lĩnh vực giải quyết. Có được kết quả này do UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao công tác kiểm soát TTHC bằng việc ban hành kế hoạch thực hiện hằng năm. Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xây dựng dự thảo quyết định công bố đối với các sở, ngành. Các sở, ngành cũng đã quan tâm và chủ động rà soát, trình công bố TTHC. Một số đơn vị có chuyển biến, thực hiện nền nếp công tác này gồm các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tư pháp, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông – Vận tải, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ…

Tại Sở NN&PTNT, những năm trước, sở thường xuyên chậm xây dựng hồ sơ trình công bố, hồ sơ có nhiều sai sót phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều gây mất thời gian. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến hết năm 2019, sở đã 7 lần xây dựng hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 203 TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Các lần xây dựng hồ sơ trình công bố đều đáp ứng đúng yêu cầu về nội dung, hình thức và kịp thời theo quy định, Ông Bế Thanh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT cho biết: Có được kết quả trên là do ngay sau khi có các quyết định công bố TTHC của Bộ NN&PTNT, sở nhanh chóng triển khai xây dựng hồ sơ trình công bố gửi Văn phòng UBND tỉnh thẩm định chứ không gộp lại để trình một lúc nhiều dự thảo quyết định như trước. Do nghiên cứu kỹ hướng dẫn và các bước thực hiện nên hồ sơ trình công bố của đơn vị đều đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời gian và ít bị chỉnh sửa, bổ sung.

Công chức Sở Công thương rà soát TTHC trình công bố các TTHC được ban hành mới, thay thế hoặc bãi bỏ

Nhờ trình công bố kịp thời, đảm bảo chất lượng về nội dung mà sau khi các TTHC có quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đều được công khai kịp thời. Hiện, toàn tỉnh có 1.721 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp xã được công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng thông tin điện tử tỉnh và niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” các cấp giúp tổ chức, cá nhân được cập nhật kịp thời, chính xác và thuận tiện trong tra cứu, tìm hiểu thông tin TTHC.

Để thực hiện tốt hơn nữa việc trình công bố TTHC, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác này; lấy nhiệm vụ kiểm soát TTHC nói chung, công tác trình công bố TTHC nói riêng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Văn phòng sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành cách thức rà soát, trình công bố TTHC đúng các điều kiện, yêu cầu theo quy định.

Theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/20217 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, các sở, ngành phải chủ trì xây dựng hồ sơ trình ban hành quyết định công bố TTHC gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát về nội dung, hình thức quyết định công bố, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định công bố TTHC ngay sau khi các bộ, ngành có quyết định công bố TTHC. Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh phải được ban hành chậm nhất trước 5 ngày tính đến ngày TTHC có hiệu lực thi hành.

MINH ĐỨC