Thứ bảy,  25/09/2021

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương: Góp phần cải cách hành chính

(LSO) – Những năm qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), các cấp, ngành đã tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung công tác KLKCHC trong toàn tỉnh. Nhờ vậy, công tác KLKCHC của tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các cấp được nâng lên, phục vụ ngày càng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Từ năm 2018, thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về siết chặt KLKCHC tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, UBND tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm KLKCHC tại các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Với vai trò là cơ quan thường trực của tỉnh trong công tác tham mưu triển khai thực hiện KLKCHC, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 4/1/2018 về việc tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp và ban hành kế hoạch kiểm tra KLKCHC  hằng năm.

Cán bộ, công chức Phòng Nội vụ, huyện Chi Lăng chấp hành việc đeo thẻ công chức trong giờ làm việc

Cụ thể, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông và cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến kết quả thực hiện và các văn bản về KLKCHC đến 100% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, từ năm 2018 đến nay, sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 59 cuộc kiểm tra tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố và cấp xã. Song song với đó, công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao tại các sở, ngành, các huyện, thành phố cũng được quan tâm, Chỉ riêng trong 8 tháng đầu năm 2020 đã kiểm tra được 10 cơ quan, đơn vị (6 sở, ban, ngành và 4 huyện). Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã tích cực tự kiểm tra đối với 896 lượt cơ quan, đơn vị trực thuộc. Qua các cuộc kiểm tra cho thấy: việc chấp hành KLKCHC tại các cơ quan, đơn vị được thực hiện cơ bản nghiêm túc, các nhiệm vụ lãnh đạo tỉnh giao cơ bản đáp ứng yêu cầu, kịp thời. Bên cạnh ưu điểm đạt được, các đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: có công chức chưa chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc và đeo thẻ… và yêu cầu các đơn vị khắc phục kịp thời.

Việc siết chặt KLKCHC đã mang lại kết quả tích cực. Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được quan tâm, ý thức trách nhiệm; việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của đội ngũ CBCCVC đã đi vào nề nếp, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được cải thiện, từ đó góp phần cải thiện theo hướng tích cực chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năm 2019, Lạng Sơn xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2017 (47/63 tỉnh, thành phố).

Là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác KLKCHC của tỉnh, hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao. Đơn cử từ đầu năm 2020 đến nay, sở đã hoàn thành 44/48 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 91,6%. Bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Để đạt được kết quả trên, chúng tôi đã chỉ đạo các phòng, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, tiến hành họp giao ban hằng tháng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai công việc tháng tiếp theo. Ngoài ra, sở thường xuyên đánh giá chất lượng công việc và kiểm tra đột xuất việc thực thi nhiệm vụ của từng phòng và các đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh cấp tỉnh, tại cấp huyện, những năm qua, công tác siết chặt KLKCHC cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả, xuất hiện nhiều đơn vị điển hình, trong đó có huyện Văn Lãng. Từ năm 2019 đến nay, UBND huyện đã ban hành kế hoạch và công văn về tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, 100% CBCCVC đã  được quán triệt đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 02. Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến nay, UBND huyện đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra nội bộ tại 18 xã, thị trấn; 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc tự kiểm tra tại đơn vị. Qua đó, CBCC, cơ quan, đơn vị thực hiện tương đối tốt KLKCHC, không có trường hợp vi phạm. Ngoài ra, UBND huyện tiếp tục quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị.

Việc siết chặt và tăng cường KLKCHC từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã đem lại nhiều kết quả nổi bật, theo hướng phục vụ lợi ích thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Thời gian tới, thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện KLKCHC gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh.

KLKCHC bao gồm các nội dung cơ bản về việc ban hành các văn bản triển khai, phổ biến, quán triệt đến đội ngũ CBCCVC, việc thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND giao và các nội dung khác trong hoạt động công vụ như: thực hiện chế độ họp, giải quyết công việc, xây dựng kế hoạch công tác, ban hành, sửa đổi nội quy, quy chế, thái độ giao tiếp, ứng xử trong giải quyết công việc cho Nhân dân,… của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG HIẾU – THÙY DUNG


Nâng cao chất lượng phục vụ, tạo niềm tin với Nhân dân

(LSO) – Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC), thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị đã siết chặt việc thực hiện KLKCHC. Qua đó, tinh thần, thái độ, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ) trên địa bàn tỉnh đã chuyển biến rõ rệt, góp phần nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ông Khổng Văn Mạnh, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Chi Lăng: “Siết chặt KLKCHC trên địa bàn”.

Thực hiện Chỉ thị số 02 của UBND tỉnh ngày 4/1/2018 về tăng cường KLKCHC, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, Phòng Nội vụ đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 17/1/2018 để triển khai thực hiện và ban hành các kế hoạch, quyết định thanh tra, kiểm tra công vụ đột xuất. Đồng thời  tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo 100% cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai tại đơn vị mình. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, đoàn kiểm tra của huyện đã kiểm tra, thanh tra công vụ đối với 98 cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Kết quả, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đều thực hiện tốt KLKCHC, duy trì lề lối làm việc, chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc, không có hiện tượng CBCCVC sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, thái độ giao tiếp đúng mực, hòa nhã. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ, chất lượng phục vụ Nhân dân của cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn huyện được nâng lên.

Bà Ngô Thị Hương Trầm, cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Chấp hành tốt KLKCHC là trách nhiệm của mỗi CBCCVC”.

Nhận thấy việc chấp hành KLKCHC là nhiệm vụ của mỗi CBCCVC hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất, thời gian qua, tôi luôn ý thức chấp hành đúng quy định giờ giấc công việc; đeo thẻ công chức khi đến cơ quan làm việc. Ngoài ra, tôi thường xuyên học tập, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân. Với tính chất đặc thù của công việc thường xuyên tiếp xúc với công dân nên tôi luôn chú ý tác phong khi tiếp nhận hồ sơ sao cho chuyên nghiệp, thân thiện nhất. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, đối với người dân gặp khó khăn, vướng mắc, tôi thường hướng dẫn từ “A đến Z” với tinh thần, thái độ lịch sự nhất. Nhờ vậy, sau mỗi quý tổng hợp đánh giá chất lượng phục vụ của người dân đối với CBCCVC đều đạt từ hài lòng trở lên. Nhiều năm liền, tôi được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công dân khi đến thực hiện TTHC đánh giá mức độ hài lòng đạt 95%.

Chị Đàm Thị Mần, thôn Na Chà, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng: “CBCCVC tận tụy, nhiệt tình”.

Lần nào tôi lên UBND huyện để làm TTHC, tôi cũng được cán bộ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hướng dẫn, giải quyết thủ tục rất nhiệt tình. Tôi còn nhớ hồi tháng 8/2019, đi làm TTHC cấp bản sao từ sổ hộ khẩu gốc, tôi rất lúng túng và không biết làm như nào, nhờ được cán bộ ở đây tận tình hướng dẫn các bước thực hiện từ khâu chuẩn bị giấy tờ nộp hồ sơ cho đến khi nhận kết quả, tôi đã hoàn thành được. Mặc dù có rất đông người dân đến làm thủ tục và hỏi nhiều vấn đề nhưng cán bộ ở đây vẫn hướng dẫn từng người tận tình, lịch sự. Mỗi khi đến giải quyết TTHC, tôi cảm thấy rất thoải mái và hài lòng, thủ tục được giải quyết nhanh gọn.

CÁT TIÊN – ĐỨC TÂM