Thứ ba,  17/05/2022

Áp dụng TCVN ISO 9001:2015 ở Cao Lộc: Những kết quả bước đầu

– Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ cải cách hành chính. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, UBND huyện Cao Lộc đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001, đặc biệt là việc chuyển đổi từ ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015. Qua đó, bước đầu đã đạt được hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn huyện.

Xã Gia Cát được Ban Chỉ đạo ISO huyện đánh giá là đơn vị thực hiện tốt việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 với 107 quy trình giải quyết 107 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền xã. Từ khi chuyển đổi áp dụng sang ISO 9001:2015, các công việc hành chính, đặc biệt công tác giải quyết TTHC được chặt chẽ, khoa học hơn, tạo được niềm tin, hài lòng của các tổ chức, cá nhân. Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, UBND xã Gia Cát đã có nhiều giải pháp tích cực, ông Nguyễn Văn Định, Công chức Văn phòng – Thống kê, thành viên Ban Chỉ đạo áp dụng ISO xã Gia Cát cho biết: Năm 2019, sau khi có Quyết định chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015, chúng tôi đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch và công bố HTQLCL phù hợp vào hoạt động hành chính của xã. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham mưu cho UBND xã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng ISO 9001:2015 gồm 14 người do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban.

Công chức Bộ phận “một cửa” lĩnh vực Tài nguyên Môi trường UBND huyện Cao Lộc nhập liệu hồ sơ TTHC của người dân

Không riêng xã Gia Cát, thời gian qua, việc chuyển đổi, áp dụng ISO 9001:2015 được UBND huyện Cao Lộc chú trọng đẩy mạnh bằng nhiều giải pháp tích cực. Theo đó, Năm 2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 3704/QĐ-UBND về chuyển đổi và công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; bao gồm UBND huyện và 10 xã, thị trấn triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Năm 2020, UBND huyện tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001 của huyện với 26 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban. Bên cạnh đó, UBND huyện đã phổ biến 100% tài liệu, quy trình xử lý công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL và đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện.

Với những việc làm đó đến nay, UBND huyện Cao Lộc đã xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 3 phòng chuyên môn gồm: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Nội vụ với 7 quy trình bắt buộc theo mô hình HTQLCL, 4 quy trình nội bộ, 138 quy trình giải quyết 186 TTHC; 22/22 xã, thị trấn (năm 2017, 2018, 2019 có 16 xã, thị trấn; năm 2020 có 6 xã, thị trấn) đã triển khai đưa vào áp dụng TCVN ISO 9001:2015  trong quản lý điều hành công việc.

Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện bước đầu đã tạo được thói quen, nề nếp làm việc khoa học, hiệu quả cho các cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua việc áp dụng HTQLCL đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị điều hành, giải quyết công việc rõ ràng, thống nhất, công khai minh bạch.

Ông Hứa Anh Tuấn, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ISO huyện Cao Lộc cho biết: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND huyện tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết các công việc hành chính Nhà nước. Đồng thời, đề nghị UBND huyện có ý kiến với Ban Chỉ đạo ISO tỉnh tăng cường tổ chức tập huấn về HTQLCL ISO 9001:2015 nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách.

HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Cao Lộc đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, thực hiện, giải quyết các công việc hành chính nói chung và giải quyết TTHC nói riêng. Qua đó, hạn chế tối đa nhũng nhiễu, phiền hà của các cán bộ, công chức đối với người dân.

Cao Lộc nằm ở vị trí gần thành phố Lạng Sơn, đông dân cư nên lượng người có nhu cầu giải quyết các công việc hành chính khá cao. Việc đẩy mạnh áp dụng ISO 9001:2015 của UBND huyện Cao Lộc là việc làm cần thiết góp phần tạo sự hài lòng cho tổ chức cá nhân. Hằng năm, qua các đợt kiểm tra, đánh giá về áp dụng TCVN ISO 9001, UBND huyện Cao Lộc là một trong những địa bàn được Ban chỉ ISO của tỉnh đánh giá cao.
HOÀNG HIẾU