Thứ năm,  16/09/2021

Chú trọng bố trí nguồn lực tạo hiệu quả công tác kiểm soát, cải cách TTHC

– Thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đến năm 2020 của UBND tỉnh, từ năm 2017 đến năm 2020, việc bố trí nguồn lực (kinh phí và nhân lực) luôn được các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh chú trọng thực hiện.

Từ năm 2017 đến năm 2020, từ nguồn kinh phí tỉnh cấp, Sở Khoa học và Công Nghệ (KH&CN) đã bố trí 150 triệu đồng cho hoạt động rà soát, báo cáo công tác kiểm soát TTHC, chi cho cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, văn phòng phẩm, vật tư thiết bị có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát TTHC. Ông Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Cùng với đó, sở cũng bố trí đảm bảo đủ nguồn nhân lực, thành lập tổ triển khai Đề án số 585/ĐA-SKHCN ngày 14/9/2017 về cải cách TTHC lĩnh vực KH&CN giai đoạn năm 2017 –  2020 gồm: lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, công chức đầu mối và các chuyên viên trực tiếp thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Công chức đầu mối Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp báo cáo công tác kiểm soát, cải cách TTHC

Tương tự, giai đoạn 2017 – 2020, UBND huyện Lộc Bình đã bố trí 90 triệu đồng; UBND các xã, thị trấn trong huyện đã bố trí 21 triệu đồng phục vụ công tác kiểm soát, cải cách TTHC. Về nhân lực, hiện nay, UBND huyện bố trí 5 công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC; 21/21 xã, thị trấn bố trí 1 công chức văn phòng – thống kê làm cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC. Ông Triệu Thanh Hùng, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Lộc Bình cho biết: Để công tác kiểm soát, cải cách TTHC đạt hiệu quả thì việc bố trí kinh phí, nhân lực là rất quan trọng. Nhận thức rõ điều này, hằng năm, chúng tôi đều tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí hợp lý với ngân sách của huyện; thiết lập hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp huyện và cấp xã.

Không chỉ riêng 2 cơ quan, đơn vị trên, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh đã quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện đề án. Hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện công tác kiểm soát, cải cách TTHC phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, trong đó có bố trí nguồn lực. Về bố trí kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát, cải cách TTHC, các đơn vị tiếp tục thực hiện theo Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, trong giai đoạn 2017 – 2020, các cơ quan hành chính cấp tỉnh đã bố trí 4.351,2 triệu đồng; cấp huyện đã bố trí 958 triệu đồng cho hoạt động này. Số kinh phí đều được sử dụng cho chi phục cấp cho cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC, niêm yết công khai, rà soát đánh giá, in sách, tài liệu… liên quan đến hoạt động kiểm soát TTHC. Về nhân lực, các cơ quan, đơn vị đã huy động đội ngũ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Hết năm 2020, toàn tỉnh có 263 cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC, trong đó, cấp tỉnh gồm 41 người, cấp huyện gồm 22 người, cấp xã 200 người.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác kiểm soát, cải cách TTHC, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng dự thảo Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và những năm tiếp theo trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có bố trí nguồn lực. Đồng thời, chúng tôi mong muốn các cơ quan, đơn vị quan tâm cân đối, bố trí hỗ trợ kinh phí cho công tác cải cách TTHC, chú trọng hỗ trợ kinh phí cho hoạt động rà soát, đánh giá TTHC bám sát yêu cầu đề án trong những giai đoạn tiếp theo.

Việc bố trí nguồn lực, kinh phí hợp lý có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn, điều này thể hiện rõ ở chôc: trong 3 năm (2017 – 2020), số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết đúng hạn đạt cao với tỷ lệ 99,75%.

HOÀNG HIẾU