Thứ năm,  23/03/2023

Triển khai kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

– Sáng 11/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 và đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công; các sở, ban, ngành của tỉnh.

Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu trước ngày 1/4/2023: 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa, đối với TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trước ngày 1/1/2025: 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Đối với TTHC nội bộ trong 1 bộ, cơ quan, địa phương, trước ngày 1/1/2025: 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý bộ, cơ quan, địa phương được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên của Cục Kiểm soát TTHC truyền đạt các nội dung: cải cách, kiểm soát TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương theo quy định.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ mong muốn các bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kế hoạch triển khai các văn bản về cải cách TTHC nói chung và kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 nói riêng cần khẩn trương thực hiện; cần xây dựng các quyết định của UBND tỉnh về các chế độ báo cáo của địa phương trên cơ sở đó giúp Chính phủ xây dựng phần mềm hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

HOÀNG HIẾU