Thứ ba,  25/01/2022
Cải cách tài chính công:

Giúp thu, chi ngân sách

LSO-Cải cách tài chính công (CCTCC) là một trong 6 nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Lạng Sơn là một trong những địa phương triển khai khá tốt nội dung này. Qua đây giúp nâng cao hiệu quả công tác thu, chi ngân sách nhà nước. 
Khách hàng nộp ngân sách tại Kho bạc Nhà nước tỉnh 

Năm 2017, tổng thu ngân sách của cả tỉnh đạt trên 6.300 tỷ đồng, tăng gần 0,7% so với năm 2016. Hết quý I/2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Những con số trên cho thấy, số thu ngân sách tăng theo thời gian. Cùng với đó, các khoản chi ngân sách cũng được kiểm soát chặt chẽ, đúng định mức, chế độ chi, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, chi trả nợ. Năm 2017, tổng chi ngân sách địa phương toàn tỉnh gần 10.000 tỷ đồng, trả nợ xây dựng cơ bản và trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng được trên 800 tỷ đồng. Quý I/2018, tổng chi ngân sách toàn tỉnh gần 2.200 tỷ đồng. Có được kết quả này, một phần do những năm qua, các cấp, ngành trong tỉnh đã quyết liệt triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCTCC.

Ông Phạm Tuấn Tú, Trưởng Phòng CCHC, Sở Nội vụ cho biết: Sau hơn 10 năm thực hiện nhiệm vụ CCTCC, Lạng Sơn tập trung thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh phí quản lý hành chính. Qua đây cơ bản thực hiện đúng mục tiêu chỉ đạo của Chính phủ, đó là phần nào tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị hành chính chủ động trong việc sử dụng biên chế, kinh phí một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thúc đẩy việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng lao động, kinh phí quản lý hành chính; nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động; thực hiện được quyền tự chủ gắn với trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị và CBCCVC, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ.

Xác định CCTCC là một trong 6 nhiệm vụ trong tâm của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan đến triển khai chương trình CCHC nói chung, CCTCC nói riêng. Là cơ quan thường trực triển khai nhiệm vụ này, Sở Tài chính đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo tinh thần Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013) “quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước”; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ “quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ “quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập”…

Hiện toàn tỉnh có 187/187 đơn vị hành chính thực hiện Nghị định 117/2013/NĐ-CP, 860/870 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP; trong đó, 17 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, 160 đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng và sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công; công khai minh bạch về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về điện, nước, điện thoại, công tác phí, văn phòng phẩm, khánh tiết, hội họp… Ông Hà Quốc Doanh, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trung bình mỗi năm, sở được ngân sách giao 4,7 tỷ đồng. Hằng năm, đơn vị thực hiện tốt việc cân đối thu, chi và cải cách tiền lương, tiết kiệm, chống lãng phí nên đảm bảo nộp ngân sách trên 200 triệu đồng tiền cải cách tiền lương, để dành được trên 300 triệu đồng tăng thu nhập cho CBCCVC.

Để CCTCC, Lạng Sơn đang tập trung triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính giai đoạn 2018 – 2020 đến các cơ quan khối Đảng, đoàn thể; rà soát các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp; yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc một số lĩnh vực xây dựng phương án tự chủ để cơ quan tài chính xem xét, thẩm định. Với những bước đã, đang và sắp triển khai, tin chắc CCTCC ở tỉnh sẽ được thực hiện quyết liệt và có chuyển biến hơn. 

MINH ĐỨC