Thứ sáu,  09/12/2022

Đào tạo giáo viên theo cơ chế đặt hàng và đấu thầu

Thứ trưởng GD và ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Ngày 29-4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương. 

Tại hội nghị, các địa phương, cơ sở đào tạo tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong thực hiện Nghị định nói trên. Cụ thể là phân rõ vai trò, trách nhiệm trong việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên; xác định nhu cầu sử dụng và chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo; đặt hàng và nhận đặt hàng đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương; sinh viên đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết làm việc theo nhu cầu sử dụng của địa phương…

Theo Bộ GD và ĐT, về thẩm quyền và trách nhiệm trong việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên, UBND các tỉnh, thành phố xác định nhu cầu sử dụng giáo viên mới, lập dự toán và bố trí kinh phí, thực hiện giao nhiệm vụ đào tạo đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc (nếu có), đặt hàng (hoặc đấu thầu) đào tạo giáo viên với các cơ sở đào tạo giáo viên khác để đáp ứng nhu cầu sử dụng giáo viên của địa phương, bảo đảm phù hợp với kế hoạch sử dụng giáo viên sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với lộ trình kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương và năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng và sử dụng giáo viên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo quy định hiện hành về định mức giáo viên đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Hằng năm, UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc rà soát, thống kê, nhu cầu đào tạo giáo viên, nhu cầu tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp của địa phương theo từng trình độ, cấp học, ngành học, từ đó xác định số lượng chỉ tiêu giao nhiệm vụ, đặt hàng (hoặc đấu thầu) đào tạo giáo viên cho năm tuyển sinh (bao gồm cả nhu cầu đào tạo liên thông từ giáo dục nghề nghiệp lên trình độ đại học. Đồng thời, tổ chức đấu thầu việc đào tạo giáo viên của địa phương với các cơ sở đào tạo giáo viên theo số lượng chỉ tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương, bảo đảm phù hợp năng lực đào tạo của từng cơ sở đào tạo giáo viên và phù hợp với nhu cầu, kế hoạch sử dụng giáo viên của địa phương.

Đối với cơ sở đào tạo giáo viên trực thuộc địa phương nhận nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho địa phương trên cơ phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ GD và ĐT thông báo và nhu cầu sử dụng của địa phương, và có thể nhận đặt hàng của các địa phương khác. Cơ sở đào tạo giáo viên nói chung nhận đặt hàng (hoặc tham gia đấu thầu) đào tạo giáo viên cho các địa phương theo chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm được Bộ GD và ĐT thông báo.

Bộ GD và ĐT xác định và thông báo chỉ đào tạo giáo viên đối với các cơ sở đào tạo giáo viên; công khai thông tin về tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước để các địa phương và người học tham khảo…

Điểm đáng chú ý trong Nghị định số 116/2020/ND-CP là: sinh viên đăng ký nhận hỗ trợ và cam kết làm việc theo nhu cầu sử dụng của địa phương. Theo đó, cơ sở đào tạo giáo viên hướng dẫn, thông báo tới sinh viên trúng tuyển về chỉ tiêu đào tạo được các địa phương giao nhiệm vụ, đặt hàng (hoặc đấu thầu), các thông tin khác liên quan đến việc giao nhiệm vụ, đặt hàng (hoặc đấu thầu) của địa phương để sinh viên trúng tuyển đăng ký, cam kết tham gia học tập và công tác theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên của địa phương ngay sau khi có kết quả trúng tuyển đối với mỗi đợt tuyển sinh của cơ sở đào tạo giáo viên.

Sinh viên nộp đơn đề nghị hưởng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên và có thể đề nghị được hưởng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo thứ tự nguyện vọng đối với các địa phương có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại địa phương theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển.

Theo Thứ trưởng GD và ĐT Hoàng Minh Sơn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược mà Đảng đã đề ra trong nhiều kỳ Đại hội. Trong nhiệm kỳ Đại hội lần này, sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển con người Việt Nam là vấn đề trọng tâm được đặt ra, yếu tố then chốt chính là giáo viên, các nhà giáo. Đảng, Nhà nước, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ nhà giáo từ nhiều năm nay và đã có nhiều chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách hỗ trợ tiền học phí cho sinh viên theo học ngành sư phạm.

Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ra đời tiếp tục thực hiện chính sách về đào tạo giáo viên nhưng nâng tầm lên một bước. Mục tiêu cuối cùng là tăng chất lượng trong công tác đào tạo; từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo viên, đáp ứng yêu cầu về chất và lượng giáo viên tại các địa phương; góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD và ĐT.

Về cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu đào tạo giáo viên, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, Nghị định số 116/2020/ND-CP khá minh bạch, được chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đóng góp ý kiến của nhiều bên liên quan. Những ý kiến đóng góp của các địa phương, cơ sở đào tạo về một số khó khăn, vướng mắc sẽ được Bộ GD và ĐT nghiên cứu, hoàn thiện trong văn bản hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu trong đào tạo giáo viên thời gian tới…

Theo Nhandan