Chủ nhật,  10/12/2023

Thêm hơn 1,3 triệu m2 nhà công vụ cho giáo viên

Ngày 29-3, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 391/QĐ-TTg, bổ sung Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24-12-2009 về việc phân bổ vốn thực hiện đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.Theo kế hoạch từ năm 2008 đến năm 2012, cả nước sẽ xây dựng thêm hơn 1,3 triệu m2 diện tích nhà công vụ cho giáo viên, trong đó, tại khu vực miền núi phía bắc được xây thêm 712.008 m2, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung xây thêm 398.016 m2, Tây Nguyên 123.984 m2, Đông Nam Bộ 30.192 m2 và đồng bằng sông Cửu Long 94.416 m2. Mục tiêu của đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên là xóa bỏ phòng học ba ca, phòng học tạm bằng tranh, tre, nứa, lá, phòng học bán kiên cố đã hết thời hạn sử dụng, đang xuống cấp...

Ngày 29-3, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 391/QĐ-TTg, bổ sung Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24-12-2009 về việc phân bổ vốn thực hiện đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012.

Theo kế hoạch từ năm 2008 đến năm 2012, cả nước sẽ xây dựng thêm hơn 1,3 triệu m2 diện tích nhà công vụ cho giáo viên, trong đó, tại khu vực miền núi phía bắc được xây thêm 712.008 m2, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung xây thêm 398.016 m2, Tây Nguyên 123.984 m2, Đông Nam Bộ 30.192 m2 và đồng bằng sông Cửu Long 94.416 m2. Mục tiêu của đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên là xóa bỏ phòng học ba ca, phòng học tạm bằng tranh, tre, nứa, lá, phòng học bán kiên cố đã hết thời hạn sử dụng, đang xuống cấp nặng…
Theo Nhandan