Thứ bảy,  03/12/2022

Hạn chế tuyển sinh trái tuyến

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp một và lớp sáu năm học 2010 - 2011 sẽ tổ chức công khai và hạn chế học sinh trái tuyến.Đối với tuyển sinh vào lớp một, phương thức tuyển sinh theo tuyến căn cứ vào địa bàn cư trú của học sinh (đối với các trường công lập), các trường ngoài công lập không quy định địa bàn tuyển sinh. Độ tuổi tuyển sinh trẻ sáu tuổi (sinh năm 2004). Riêng trẻ em bị tàn tật, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ bảy đến chín tuổi. Thời gian tuyển sinh với học sinh đúng tuyến từ ngày 1-7 đến ngày 15-7 (trái tuyến từ ngày 16-7 đến ngày 24-7).Đối với tuyển sinh vào lớp sáu, phương thức tuyển sinh xét tuyển, theo tuyến. Học sinh đúng tuyến tuyển sinh từ ngày 1-7 đến ngày 15-7 (trái tuyến từ ngày 16-7 đến ngày 24-7). Đáng chú ý, để bảo đảm phổ cập giáo dục, sau ngày 15-7 nếu còn...

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp một và lớp sáu năm học 2010 – 2011 sẽ tổ chức công khai và hạn chế học sinh trái tuyến.

Đối với tuyển sinh vào lớp một, phương thức tuyển sinh theo tuyến căn cứ vào địa bàn cư trú của học sinh (đối với các trường công lập), các trường ngoài công lập không quy định địa bàn tuyển sinh. Độ tuổi tuyển sinh trẻ sáu tuổi (sinh năm 2004). Riêng trẻ em bị tàn tật, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ bảy đến chín tuổi. Thời gian tuyển sinh với học sinh đúng tuyến từ ngày 1-7 đến ngày 15-7 (trái tuyến từ ngày 16-7 đến ngày 24-7).

Đối với tuyển sinh vào lớp sáu, phương thức tuyển sinh xét tuyển, theo tuyến. Học sinh đúng tuyến tuyển sinh từ ngày 1-7 đến ngày 15-7 (trái tuyến từ ngày 16-7 đến ngày 24-7). Đáng chú ý, để bảo đảm phổ cập giáo dục, sau ngày 15-7 nếu còn học sinh đúng tuyến các trường vẫn có trách nhiệm tiếp nhận. Riêng trường ngoài công lập không quy định địa bàn tuyển sinh.
Theo Nhandan