Thứ hai,  05/12/2022

Thành lập Học viện Khoa học Xã hội

Sáng 5-5, tại Hà Nội, diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Học viện Khoa học Xã hội. Theo Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 10-1-2010 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Khoa học Xã hội là cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, có chức năng và nhiệm vụ chính là: Đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn về khoa học xã hội, nhân văn cho cán bộ, công chức, viên chức và tư vấn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.Học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 57 mã ngành ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Với đội ngũ 368 các nhà khoa học có trình độ từ tiến sĩ trở lên thuộc biên chế của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và 200 cán bộ ở các học...

Sáng 5-5, tại Hà Nội, diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Học viện Khoa học Xã hội. Theo Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 10-1-2010 của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Khoa học Xã hội là cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, có chức năng và nhiệm vụ chính là: Đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn về khoa học xã hội, nhân văn cho cán bộ, công chức, viên chức và tư vấn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Học viện được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 57 mã ngành ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Với đội ngũ 368 các nhà khoa học có trình độ từ tiến sĩ trở lên thuộc biên chế của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và 200 cán bộ ở các học viện, trường đại học, học viện có đủ khả năng và các điều kiện cần thiết đáp ứng nhu cầu đào tạo ở trình độ cao về khoa học xã hội.
Theo Nhandan