Thứ sáu,  01/03/2024

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng

Ngày 6-5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổng kết năm năm (2006-2010) công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại các đơn vị BĐBP, Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.Đổi mới nội dung và hình thức, công tác GDCT tại đơn vị BĐBP thời gian qua đã góp phần quan trọng tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tin tưởng thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân, chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong mọi tình huống; thật sự là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên các tuyến biên giới, biển đảo Tổ quốc. Nhiều đơn vị chuyển biến tốt trong thực hiện nền nếp chính quy,...

Ngày 6-5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổng kết năm năm (2006-2010) công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại các đơn vị BĐBP, Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Đổi mới nội dung và hình thức, công tác GDCT tại đơn vị BĐBP thời gian qua đã góp phần quan trọng tổ chức thực hiện nhiệm vụ và xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tin tưởng thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm, tư tưởng sai trái; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết nội bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân, chủ động phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong mọi tình huống; thật sự là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên các tuyến biên giới, biển đảo Tổ quốc. Nhiều đơn vị chuyển biến tốt trong thực hiện nền nếp chính quy, đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện, giảm vi phạm kỷ luật.
Theo Nhandan