Thứ bảy,  03/12/2022

Kiểm tra nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên

LSO-Thực hiện Công văn số 281/GDĐT, ngày 23-3-2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 9 tháng 5 năm 2010, ngành giáo dục Văn Quan đã tiến hành kiểm tra nhận thức đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên lần 2, năm học 2009 – 2010.Đợt kiểm tra này có trên một nghìn cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các bậc học, với hình thức làm bài kiểm tra viết. Qua bài kiểm tra, để đánh giá nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên, tạo động lực giúp đội ngũ này phát huy tinh thần tự học, nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào...

LSO-Thực hiện Công văn số 281/GDĐT, ngày 23-3-2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 9 tháng 5 năm 2010, ngành giáo dục Văn Quan đã tiến hành kiểm tra nhận thức đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên lần 2, năm học 2009 – 2010.
Đợt kiểm tra này có trên một nghìn cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các bậc học, với hình thức làm bài kiểm tra viết. Qua bài kiểm tra, để đánh giá nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên, tạo động lực giúp đội ngũ này phát huy tinh thần tự học, nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Khánh Ly