Thứ hai,  26/07/2021

Tìm mô hình trường Tiểu học mới

Ngày 11-10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo “Xây dựng mô hình trường Tiểu học mới” với sự tham gia của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các trường Tiểu học 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.Hội thảo đã chỉ ra những bất cập của giáo dục Tiểu học như: Việc học còn quá tải, phương pháp dạy học còn áp đặt, ít đổi mới; giáo viên còn lệ thuộc nhiều chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên; học sinh còn thụ động, ít thực hành; công tác quản lý máy móc...Các tham luận đã đưa ra các mô hình trường Tiểu học tiêu biểu của một số nước và các mô hình đã xuất hiện ở nước ta là các dự án Việt - Bỉ, Oxfam, Plan; dự án lớp ghép; Tiểu học bạn hữu; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực… Các mô hình này đã góp phần nâng cao được vai trò tích cực của học sinh và có những yếu tố xây mô hình trường học mới. Tuy nhiên các mô hình này...

Ngày 11-10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội thảo “Xây dựng mô hình trường Tiểu học mới” với sự tham gia của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các trường Tiểu học 15 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Hội thảo đã chỉ ra những bất cập của giáo dục Tiểu học như: Việc học còn quá tải, phương pháp dạy học còn áp đặt, ít đổi mới; giáo viên còn lệ thuộc nhiều chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên; học sinh còn thụ động, ít thực hành; công tác quản lý máy móc…

Các tham luận đã đưa ra các mô hình trường Tiểu học tiêu biểu của một số nước và các mô hình đã xuất hiện ở nước ta là các dự án Việt – Bỉ, Oxfam, Plan; dự án lớp ghép; Tiểu học bạn hữu; phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực… Các mô hình này đã góp phần nâng cao được vai trò tích cực của học sinh và có những yếu tố xây mô hình trường học mới. Tuy nhiên các mô hình này chưa được triển khai một cách đồng bộ và có hệ thống.

Để xây dựng mô hình trường học mới cần các yếu tố căn bản là tài liệu dạy học mới, trong đó sách giáo khoa, sách giáo viên, sách hướng dẫn học sinh tự học được gộp thành một tài liệu chung; phát huy vai trò tự giác, tự học, tự quản, tự đánh giá của học sinh; thay đổi phương thức quản lý, tạo xu hướng tích cực, dân chủ trong nhà trường, hỗ trợ giáo viên không áp đặt và chỉ huy; bồi dưỡng năng lực cho giáo viên và phát huy vai trò tích cực của cộng đồng trong công tác giáo dục.

Theo Nhandan