Chủ nhật,  05/02/2023

Trung tâm ngoại ngữ, tin học không quá 25 học viên/giáo viên/ca học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học. Theo quy định, điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm phải bảo đảm trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định.Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/giáo viên/ca học. Trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học; có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học. Theo quy định, điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm phải bảo đảm trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định.

Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/giáo viên/ca học. Trung tâm ngoại ngữ, tin học phải có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học; có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ; có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ…

Theo Nhandan