Thứ ba,  18/01/2022

Giáo viên trung học phổ thông bảo đảm chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ 30 tín chỉ

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến ban hành chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông (THPT) với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản cho giáo viên THPT chưa qua đào tạo sư phạm, nhằm nâng cao năng lực sư phạm, đáp ứng yêu cầu về trình độ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT.Về kiến thức, người học được trang bị cơ bản về tổ chức, quản lý trung học phổ thông; vai trò và sứ mệnh của giáo dục trung học phổ thông; những xu hướng phát triển của giáo dục trung học phổ thông hiện đại. Nội dung chương trình bồi dưỡng bao gồm khối kiến thức bắt buộc tối thiểu là 25 tín chỉ và khối kiến thức tự chọn là năm tín chỉ. Kết quả học tập các học phần và nhận xét của trường THPT là căn cứ để các cơ sở bồi dưỡng xét cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ...

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến ban hành chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông (THPT) với mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản cho giáo viên THPT chưa qua đào tạo sư phạm, nhằm nâng cao năng lực sư phạm, đáp ứng yêu cầu về trình độ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, THPT.

Về kiến thức, người học được trang bị cơ bản về tổ chức, quản lý trung học phổ thông; vai trò và sứ mệnh của giáo dục trung học phổ thông; những xu hướng phát triển của giáo dục trung học phổ thông hiện đại. Nội dung chương trình bồi dưỡng bao gồm khối kiến thức bắt buộc tối thiểu là 25 tín chỉ và khối kiến thức tự chọn là năm tín chỉ. Kết quả học tập các học phần và nhận xét của trường THPT là căn cứ để các cơ sở bồi dưỡng xét cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông.

Theo Nhandan