Thứ bảy,  03/06/2023

Điều kiện được xem xét mở ngành đào tạo trình độ đại học

Để được mở ngành đào tạo trình độ đại học, các học viện, đại học, trường đại học phải bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất, trang thiết bị. Ngoài ra, trong thời hạn 3 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo, không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo cũng như các quy định liên quan khác của pháp luật.Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. Theo đó, các đại học, học viện, trường đại học được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ đại học khi có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.Có chương...

Để được mở ngành đào tạo trình độ đại học, các học viện, đại học, trường đại học phải bảo đảm các điều kiện về đội ngũ giảng viên cơ hữu, chương trình đào tạo và cơ sở vật chất, trang thiết bị. Ngoài ra, trong thời hạn 3 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo, không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo cũng như các quy định liên quan khác của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học. Theo đó, các đại học, học viện, trường đại học được xem xét để mở ngành đào tạo trình độ đại học khi có đội ngũ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo, trong đó có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ và 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký.

Có chương trình đào tạo của ngành đăng ký đào tạo và đề cương chi tiết các học phần/môn học trong chương trình đào tạo. Trường hợp tên ngành đào tạo chưa có trong Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ đại học, các học viện, trường đại học phải trình bày luận cứ khoa học về ngành đào tạo mới đã được Hội đồng khoa học đào tạo thông qua; thực tiễn và kinh nghiệm đào tạo của một số nước trên thế giới, kèm theo chương trình đào tạo tham khảo của ít nhất 2 trường đại học đã được kiểm định ở nước ngoài.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu của ngành đào tạo trình độ đại học: Có phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm với các trang thiết bị cần thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của ngành đào tạo; Thư viện có phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các trang thiết bị phục vụ cho việc mượn, tra cứu tài liệu; có đủ nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng của các học phần/môn học, các tài liệu liên quan, có tạp chí trong và ngoài nước được xuất bản trong 10 năm trở lại đây đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của ngành đào tạo; Có các công trình xây dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá và các công trình y tế, dịch vụ để phục vụ cán bộ, giảng viên và sinh viên; Website của trường được cập nhật thường xuyên, công bố công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng, công khai thu chi tài chính.

Có đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động đào tạo trình độ đại học. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường bảo đảm triển khai ngành đào tạo.

Đáng chú ý, cơ sở đào tạo chỉ được xem xét mở mã ngành khi không vi phạm các quy định hiện hành về tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời hạn 3 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo.

Ngoài ra, ngành đăng ký đào tạo phải phù hợp với quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành, địa phương, vùng và quốc gia.

Theo Nhandan