Thứ tư,  08/12/2021

Xếp loại Hiệu trưởng trường mầm non theo 19 tiêu chí

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quy định chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non với bốn tiêu chuẩn và 19 tiêu chí.Tổng điểm tối đa của 19 tiêu chí là 190 điểm. Việc xếp loại hiệu trưởng phải căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được của các tiêu chí, loại xuất sắc được quy định với tổng số điểm từ 171 đến 190 và các tiêu chí phải đạt từ tám điểm trở lên; loại khá, tổng số điểm từ 133 trở lên và các tiêu chí phải đạt từ sáu điểm trở lên; loại trung bình khi có tổng điểm đạt từ 95 điểm trở lên. Hiệu trưởng chưa đạt chuẩn, xếp loại kém khi tổng số điểm dưới...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố quy định chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non với bốn tiêu chuẩn và 19 tiêu chí.

Tổng điểm tối đa của 19 tiêu chí là 190 điểm. Việc xếp loại hiệu trưởng phải căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được của các tiêu chí, loại xuất sắc được quy định với tổng số điểm từ 171 đến 190 và các tiêu chí phải đạt từ tám điểm trở lên; loại khá, tổng số điểm từ 133 trở lên và các tiêu chí phải đạt từ sáu điểm trở lên; loại trung bình khi có tổng điểm đạt từ 95 điểm trở lên. Hiệu trưởng chưa đạt chuẩn, xếp loại kém khi tổng số điểm dưới 95.

Theo Nhandan