Thứ tư,  06/07/2022

Hỗ trợ gạo cho học sinh khu vực đặc biệt khó khăn

Theo tinh thần Công văn số 9767/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện ngay việc hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo đúng đối tượng quy định tại Quyết định số 36/2013/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo tinh thần Công văn số 9767/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện ngay việc hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo đúng đối tượng quy định tại Quyết định số 36/2013/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc giao Bộ Tài chính căn cứ kết quả rà soát, phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo và nhu cầu hỗ trợ gạo của UBND cấp tỉnh để quyết định xuất gạo dự trữ cho các địa phương trong năm học và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo quy định.

Theo Nhandan