Thứ năm,  29/09/2022

Thành lập ban chỉ đạo đổi mới GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn

LSO-Ngày 25/8/2014, Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo đổi mới GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.
Đồng chí Tô Hùng Khoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 1027/QĐ-UBND, ngày 2/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đổi mới GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; nghe và thảo luận về dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo; quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; về việc thành lập tổ giúp việc của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho thực hiện đổi mới GD&ĐT. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành để tạo chuyển biến căn bản chất lượng và hiệu quả GD&ĐT. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT… 

Kết luận hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa đã quán triệt rõ nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo. Giao Sở GD&ĐT- cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo soạn thảo kế hoạch cụ thể của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 100 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” trong năm 2015 và đến 2020; hoàn thiện hệ thống văn bản để Ban chỉ đạo hoạt động có hiệu quả.

MH