Thứ sáu,  12/08/2022

Tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học

Nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo các địa phương chỉ đạo các nhà trường tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần thiết về kiến thức; điều chỉnh để tránh trùng lặp về nội dung giữa các môn học; cập nhật thông tin mới thay cho thông tin lạc hậu. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các nhà trường tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa.

Các nhà trường thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng các hình thức khác nhau như đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm…

Theo Hanoimoi