Thứ hai,  02/08/2021

Tổng kết hoạt động khuyến học, khuyến tài năm 2017

LSO-Sáng nay (11/1), Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khuyến học, khuyến tài năm 2017; sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ –TTg ngày 20/2/2014 của Chính phủ (Đề án 281) về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư 44/TT – BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Đánh giá xếp loại cộng đồng học tập cấp xã”; triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Toàn tỉnh hiện có 226/226 xã, phường, thị trấn có hội khuyến học với 195.619 hội viên. Trong năm 2017, hoạt động khuyến học, khuyến tài được các cấp hội khuyến học đẩy mạnh, thu hút được sự tham gia của các tổ chức xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; công tác khen thưởng và hoạt động trao học bổng cho các em học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn được tổ chức thường xuyên… 

Việc thực hiện Đề án 281 và Thông tư 44/TT – BGDĐT thời gian qua đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 2017 có 130.144 hộ đạt gia đình học tập, tỷ lệ 65,1%; 145 dòng họ đạt dòng họ học tập, tỷ lệ 54,3%; 805 đơn vị đạt đơn vị học tập cấp xã, huyện, tỷ lệ 84,7%; có 1.510 đơn vị đạt cộng đồng học tập cấp thôn, tỷ lệ 55,3% và số xã đạt danh hiệu cộng đồng học tập cấp xã 56,6%.

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả hoạt động và định hướng hoạt động năm 2018 đối với trung tâm học tập cộng đồng; bàn giao hồ sơ thiết kế và giới thiệu website Hội Khuyến học tỉnh. Đồng thời thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…

Kết quả thi đua, khen thưởng năm 2017: Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2017 cho Hội Khuyến học tỉnh; tặng 25 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” và tặng bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 9 cán bộ hội khuyến học nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành. Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng chuyên đề cho 8 tập thể,18 cá nhân; tặng giấy khen cho 37 tập thể và 40 cá nhân dịp tổng kết cuối năm. 

HOÀNG THỊNH